Skip to main content

'Wet bescherming klokkenluiders' vervangt ‘Wet Huis voor klokkenluiders’

22 augustus 2023

Op 24 januari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet vervangt de 'Wet Huis voor klokkenluiders’ en is verplicht voor iedere werkgever met 50 tot 249 werknemers. Werkgevers hebben tot 17 december 2023 de tijd om hun procedure voor het melden van (een vermoeden van) een misstand aan te passen.


Procedures betere bescherming klagers
De nieuwe wet is de implementatie van een Europese Richtlijn en zorgt dat de werknemer die klaagt beter wordt beschermd. Dat betreft ook uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs als zij een vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden. De interne meldprocedure moet voortaan ook open staan voor ‘vermoeden’ van een misstand. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen een (gevaar voor) schending van het Unierecht (EU) of een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Dat laatste betreft, naast een (gevaar voor) schending van een wettelijk voorschrift of interne regels, ook een algemeen gevaar voor de volksgezondheid of de veiligheid van personen.


Eisen interne meldkanalen en -procedures
Er kan zowel mondeling, schriftelijk en -op verzoek van de melder- in persoon worden gemeld. De melder moet binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging krijgen en binnen drie maanden worden geïnformeerd over de vervolgstappen. Ook moet de werkgever iedere melding registreren in een register. Tot slot kunnen melders in de nieuwe wet ook anoniem, bijvoorbeeld door middel van speciale software, misstanden intern melden.


Meer bescherming voor de melders
In de wet is het begrip ‘melder’ uitgebreid. Melders die beschermd worden op grond van de nieuwe wet zijn "personen die in de context van hun werk gerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand melden of openbaar maken". Nieuw daarbij is dat de bewijslast verschuift van de melder naar de werkgever. De 'afdeling onderzoek' van het Huis voor klokkenluiders is belast met het toezicht op de naleving van de belangrijkste verplichtingen van de wet ( zie: https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/integriteit-bevorderen/de-meldregeling)


Zie voor een vergelijking tussen de oude – en nieuwe wet: https://www.brancheorganisatieszorg.nl/wp-content/uploads/2023/01/infographic.pdf
Bronnen:
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/wet-bescherming-klokkenluiders-aangenomen/
De Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden | Nieuwsbericht | Wet bescherming klokkenluiders