Skip to main content

Privacy

Privacyverklaring van de stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG)

Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitwerking daarvan in de Uitvoeringswet (UAVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld, verwerkt en beveiligd.

De stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG)
Nassaulaan 34
3135 ZJ Vlaardingen

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kvk nummer: 27347125

De de beheerder portefeuille persoonsgegevens is de bestuurssecretaris, bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Wanneer u contact met ons opneemt via een meldings- of contactformulier op de website klokkenluidersvg.nl, of telefonisch dan wel per post, dan zal de door u verzonden informatie worden bewaard in onze database.

Persoonsgegevens die u hierbij kunt opgeven en die bewaard worden zijn:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) (mogelijk);
  • e-mailadres (mogelijk);
  • telefoonnummer (mogelijk);
  • functie (mogelijk);
  • andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het behandelen van meldingen en signalen over ondeugdelijke, zorgelijke en/of onveilige situaties in de gehandicaptenzorg.

Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) gebruikt deze gegevens om:

  • met u te kunnen communiceren over uw melding of mededeling;
  • na uw instemming verdere informatie over uw melding of mededeling te vergaren bij derden.

stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) kan de verstrekte persoonsgegevens verwijderen en/of pseudonimiseren om vervolgens deze gegevens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om structurele oorzaken van ondermaatse gehandicaptenzorg te identificeren, verbetermogelijkheden binnen bereik te brengen en het dienstenaanbod te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over: ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele leven, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Het is in beginsel verboden deze gegevens te verwerken tenzij daar een wettelijke grond voor is, of de persoon in kwestie uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Uit de aard van onze doelstelling: het signaleren en waar mogelijk oplossen van ongewenste situaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg, zullen vaak gezondheidsgegevens aan de orde zijn. U dient bij vermelding daarvan dan ook uitdrukkelijk toestemming te verlenen. Bij het indienen van een meldings-of contactformulier geeft u automatisch uitdrukkelijke toestemming.

Onze website en onze dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Dit geldt ook voor meerderjarige personen die onder curatele, mentorschap of bewindvoering staan. De toestemming van curator/mentor/bewindvoerder is vereist.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stichting Klokkenluiders VG) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

De belastingdienst vereist een bewaartermijn van relevante betaalgegevens. Dit kan van belang zijn voor mensen die een donatie aan de Stichting doen. Deze gegevens worden na 7 jaar geanonimiseerd, bij een jaarlijkse sanering van de gegevens.

Andere persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens verwijderd, bij een jaarlijkse sanering van de gegevens.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Onze website en de website database staat op servers die eigendom zijn en gecontroleerd worden door Hoasted. De servers staan op beveiligde locaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk of Ierland. Hoasted voldoet aan alle GDPR en AVG vereisten. 
Via TLS (voorheen SSL) versturen we uw gegevens uitsluitend via een beveiligde internetverbinding (te zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk). 
Bij al het e-mailverkeer gebruiken wij internet standaarden (DKIM, SPF en PTR) om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Aan ons verstrekte persoonsgegevens staan op 1 beveiligde computer, van deze gegevens wordt periodiek een backup gemaakt. Deze backup wordt op een beveiligde lokatie bewaard.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonlijke gegevens worden na uw instemming alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwt.
stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend gebruiken na uw instemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website klokkenluidersvg.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de Invisible ReCaptcha van Google als beveiliging tegen spam e-mails en spam-formulieren.  Bij Google kunt u hier vinden hoe zij hierbij omgaan met privacyregels.