Oprichting

Stichting 'De Klokkenluiders vg' is opgericht op 26 juni 2009.
Zij is ontstaan uit informele contacten van families van wie verwanten met een verstandelijke beperking ergens in Nederland aan een zorginstelling zijn toevertrouwd. De stichting kan beschouwd worden als een samenwerkingsverband van wettelijke vertegenwoordigers, familieleden en andere betrokkenen bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Zij deelden en delen de ervaring dat er naast veel dat goed gaat ook veel mis is in de vg-sector. Uit de vele 'lotgenotencontacten' werd bovendien meer en meer duidelijk dat de gerapporteerde missstanden doorgaans grote overeenkomsten vertonen, zoals:

  • het niet leveren van zorg waar een cliënt recht op heeft
  • zorggelden aanwenden voor andere doelen dan waarvoor ze zijn toegekend
  • niet serieus nemen van de medezeggenschap van cliënten en/of vertegenwoordigers
  • ontoegankelijkheid van bestuurders en toezichthouders
  • frauduleuze indicatiestelling
  • onvoldoende toezicht op de kwaliteit van de zorg
  • niet of onvoldoende gekwalificeerd personeel
  • aanvechtbare klachtenafhandeling