Downloads en Archief

Op deze pagina staan algemene artikelen en het archief van eerder gepubliceerde nieuwsartikelen en zijn deze te bekijken of downloaden.

Algemene artikelen

 

Archief nieuws artikelen

 
Toezicht op vastgoedbeleid van zorginstellingen
De minister is van plan om het toezicht op vastgoedplannen van zorginstellingen op te heffen en voortaan gewoon over te laten aan de instellingen zelf. VGN, de belangenbehartiger van de instellingen, staat hier van harte achter. Wij – Klokkenluiders vg – hebben hiertegen ernstige bedenkingen. Die zijn o.m. gebaseerd op misstanden op dit terrein gedurende de afgelopen jaren bij Philadelphia, de Zonnehuizen, de Willem van den Berghstichting, Sherpa, Amerpoort. In de meeste gevallen gaan dergelijke problemen (failissementen of bijna-faillissementen) ten koste van de zorg. Want zorggelden zijn de enige geldbron voor de instellingen. Marijke Malsch heeft tegen het onwenselijke voornemen van de minister krachtig stelling genomen in een opiniërend stuk in Trouw van 30 maart. Lees het hier

Allochtone gezinnen gezocht voor onderzoek naar kwaliteit van leven
Onderzoekers van het VU Medisch Centrum zijn onder supervisie van prof. dr. T.A. Abma op zoek naar allochtone gezinnen waarvan één of meer van de kinderen een verstandelijke beperking heeft (hebben). Ze willen nagaan hoe gezinnen de kwaliteit van leven ervaren, waar zij in het dagelijks leven behoefte aan hebben en of en hoe gezinsleden elkaar daarbij ondersteunen.
Als een kind een verstandelijke beperking heeft, dan heeft dat gevolgen voor het hele gezin. In het al langer lopende onderzoek deden tot nu toe vooral gezinnen van Nederlandse afkomst mee. Om een min of meer compleet beeld te krijgen wordt nú juist contact gezocht met gezinnen met een niet-Nederlandse afkomst.
Het gaat om allochtone gezinnen waarvan één (of meer) van de kinderen, die nog thuis wonen, een verstandelijke beperking heeft. Deze kinderen mogen ook al van volwassen leeftijd zijn. Hoe groot het gezin is maakt niet uit. Bij deelname aan het onderzoek wordt met de verschillende gezinsleden gesproken om een beeld te krijgen van de behoeften van de individuele gezinsleden en het gezin als geheel. De gegevens worden anoniem verwerkt.
De gesprekken vonden plaats van maart tot en met april 2016
Fraude met PGB: oproep voor deelname aan documentaire
De tv-productiemaatschappij IDTV is bezig met het maken van een documentaire over fraude met PGB'n. Filmmaakster Nikki van Westen wil daarin samen met pgb-houders uitzoeken of er sprake is van fraude door de zorgaanbieder, en hoe dat bewezen kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om zorgverleners die zorg declareren die niet is geleverd of meer zorg declareren dan geleverd is.
De documentaire gaat in oktober 2016 in première in filmtheater EYE in Amsterdam, tijdens het Fraude Film Festival.
Met de documentaire wil Nikki aantonen waarom pgb-fraude voor zorgaanbieders relatief makkelijk is en welke zwakke plekken het huidige pgb-systeem kent. Zo hebben zorgaanbieders veel vrijheid, hoeven ze niet transparant te zijn en is er weinig tot geen controle op de kwaliteit van zorg. Pgb-cliënten zijn in veel gevallen afhankelijk van hun zorgaanbieder, wat het aankaarten van eventuele fraude ingewikkeld maakt. Slachtoffers van pgb-fraude kunnen bovendien geen kant op: ze blijven wettelijk verantwoordelijk voor hun pgb-budget en daarmee ook voor de ontstane schuld. Nieuwe regelgeving, zoals het trekkingsrecht via De Sociale Verzekeringsbank, gaat deze vorm van fraude helaas niet tegen.
De ducumentaire kan laten zien welk effect het heeft als mensen in deze situatie terechtkomen, en hoe ingewikkeld het is om gelijk te krijgen. Hopelijk ontstaat er dankzij de film een debat over de fraudegevoeligheid van het systeem.
Herkenbaar?
 
Problemen met “belevingspark” op terrein zorginstelling Daelzicht
De Limburgse zorginstelliung Daelzicht wil op haar terrein een recreatie- en belevingspark voor verstandelijk gehandicapten inrichten. Het lijkt er opdat het bestuur van de instelling op die manier de dagbesteding wil centraliseren en daartoe veel mensen met een beperking als goedkope arbeidskrachten wil inzetten. Veel gedwongen verhuizingen zijn  daar voor noodzakelijk. Protesten van families en medezeggenschapsorganen blijken tot nog toe tevergeefs. SP-kamerlid Renske Leijten heeft over deze kwestie vragen aan de staatssecretaris gesteld.
 
RTL Nieuws maakt programma over onjuist declareren 
RTL Nieuws doet sinds juli onderzoek naar het declaratiegedrag van bestuurders in het onderwijs, zorg, woningbouwcorporaties en andere semipublieke sectoren. De redactie van het programma heeft grote instellingen gevraagd om de declaraties van bestuurders en hun bonnetjes openbaar te maken. In het onderwijs, woningbouw, maar ook in de rechtspraak en in de wereld van de goede doelen  wordt hier welwillend op gereageerd. Maar zorgbestuurders – zo meldt de RTL-Nieuwsredactie ons - blijven, op een paar uitzonderingen na, ver achter. Ze willen hun bonnetjes niet openbaar maken, want ‘onze raad van toezicht kijkt er al naar’ en bovenal ‘we zijn hartstikke zuinig en sober’. RTL Nieuws wil graag weten of dit klopt en vraagt u daarom om hen voorbeelden van bestuurders te noemen die dure reizen maken, dineren in sterrenrestaurants of zich overal naar toe laten rijden in dure auto’s met chauffeur, zonder duidelijke noodzaak. 
 
Dubieuze praktijken met pgb’n en bewindvoering
Van Omroep Gelderland bereiken ons berichten over onaanvaardbare praktijken van zorginstellingen om PGB-houders onder druk te zetten om mee te werken aan resp zich niet te verzetten tegen veel te hoge nota's voor niet of in onvoldoende mate geleverde zorg. Sommige "zorgverleners hebben allerlei trucjes om cliënten onder hun hoede te krijgen. Het gaat om kwetsbare cliënten die in het bezit zijn van hoge persoonsgebonden budgetten, van vaak meer dan 40.000 euro per jaar. Cliënten zijn vaak doodsbang. Als ze niet akkoord gaan met de facturen, zijn ze bang om hun woning te verliezen. De zorgverleners gaan dan tegen hun cliënten over de bewindvoerder mopperen en krijgen het voor elkaar om ons voor de rechter te dagen. Vaak staat er al een zelf geregelde bewindvoerder klaar die het stokje over wil nemen en die wellicht gemakkelijker meewerkt met het tekenen van facturen. Het is echt een drama.' Aldus Diny Tijssen, die het bewind voert voor een aantal cliënten" Zorgkantoren zijn terughoudend om malafide praktijken van zorgverleners aan te pakken. Het hele verhaal is hier te lezen.
 
Raden van Toezicht moeten op de schop
Klokkenluiders vg hebben het al in vele toonaarden gezegd: Het functioneren en het tot stand komen van Raden van Toezicht moeten dringend in een meer democratische richting worden veranderd. Dus geen benoemingen via (zittende) vriendjes (dat heet coöptatie), substantiële invloed van de cliënten en hun families op de benoeming van RvT-leden, verantwoordingsplicht naar cliënten en samenleving alsmede betere controle op deskundigheid. Van dat alles is thans geen sprake. En waar dat toe kan leiden hebben we in het recente verleden gezien bij Philadelphia en zien we nu opnieuw bij de geruchtmakende val van Meavita-toezichthouder Loek Hermans. Lees hier de analyse van NRC Handelsblad van 3 oktober
 
Kamervragen over mishandelig
De PvdA heeft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) en minister Ard van der Steur (Justitie) om opheldering gevraagd over mishandeling in een Friese zorginstelling. Drie voormalig medewerkers meldden de misstanden in het Prader-Willi Huis (Molenend) aan Omroep Friesland. In het huis, dat in 2003 werd opgericht door een echtpaar, wonen mensen met het Prader-Willi syndroom, dat zich vooral kenmerkt door de onbedwingbare drang om te eten. Zie verder http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/01/kamervragen-over-mishandeling-in-friese-zorginstelling


 
Verandering in onderzoek bij grensoverschrijdend gedrag in een zorginstelling
Sinds 2010 is een instelling verplicht om calamiteiten onverwijld te melden aan IGZ. Dat gebeurt niet altijd. Seksuele intimidatie in een zorgrelatie wordt gezien als calamiteit.Het Bureau Opsporing & Boetes (BOB) van de inspectie is nu de instantie die OM/politie en de IGZ met elkaar verbindt. Bovendien werkt BOB nauw samen met het Expertisecentrum Medische Zaken (EMZ).Vanaf 1 maart 2015 is BOB standaard betrokken bij de meldingen over seksueel misbruik.
 
Grootschalig seksueel misbruik; zorginstellingen ontwijken verantwoordelijkheid 

Tenminste 76 meisjes met een verstandelijke beperking zijn door loverboys geronseld voor werk in de prostitutie. Zij wonen in een zorginstelling alwaar zij 24 uur zorg krijgen (beter: behoren te krijgen). De tv-uitzending hierover van de EO (op zaterdag 3 oktober) was ontluisterend. De meisjes konden – 24 uur zorg ten spijt – hele avonden wegblijven zonder dat dat bij de zorginstelling opviel. De verantwoordelijkheid voor dit misbruik ligt geheel bij de instelling.

TV Programma zoekt informanten

Er zijn mensen met een beperking die – om welke reden dan ook -een letselschade uitkering krijgen maar zich genoodzaakt zien die uitkering voor het bekostigen van hun zorg aan te spreken. Het tv-programma Meldpunt van omroep Max wil aan deze misstand een programma wijden en zoekt daartoe contact met mensen wie dit is overkomen. Indien u zich hierin herkent en bereid bent aan dat programma mee te werken, dan kunt u zich melden bij de redactie van het programma Meldpunt: Telefoon: 035-6776014 of MAX Algemeen: 035-6775409 of per e-mail bij redacteur Jos Krediet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Overheid lijkt PGB-tekorten op zorginstellingen af te wentelen

De problemen met de persoonsgebonden budgetten (pgb) raken nu ook gehandicapten en bejaarde ouderen die helemaal niet zo’n budget hebben. Er gaat zoveel geld naar de pgb’n dat instellingen moeten bezuinigen om het gat te dichten. Zorginstellingen hangt daardoor een korting op hun budget boven het hoofd. VGN, de koepel van zorginstellingen, heeft aan de bel getrokken

Naar aanleiding van een rapport van het Verwey-Jonker instituut over de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van cliënten in de zorgsector (Medezeggenschap op Maat), heeft de minister (Schippers) – vooruitlopend op een nieuwe wet medezeggenschap in 2016 (de opvolger van de WMCZ) – onlangs besloten  om nu alvast budget beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke scholing van leden van cliëntenraden. Dat is nodig om de positie van cliëntenraden – doorgaans door amateurs bemenst -  tegenover zorgbestuurders te versterken. Het spreekt vanzelf dat wij dit voornemen van de minister toejuichen. Wij zijn evenwel van oordeel dat voor het versterken van de positie van de cliënt veel meer nodig is. Vooreerst moet er een verplichting komen voor de zorgbestuurders om een fatsoenlijke kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure voor leden van cliëntenraden uit te voeren. Daarenboven dient er een  contact- en verantwoordingsprocedure naar de achterban van de raden te komen (die bestaat nu vrijwel nooit). En voorts dienen er waarborgen te komen die er voor zorgen dat de zorgbestuurders geen enkele bemoeienis (kunnen) hebben met de bemensing van de raden, vooral niet die van de voorzitter.
Wij prijzen ons gelukkig met een recente uitspraak van de rechter in Den Bosch waarin o.m. is vervat dat het niet is toegestaan om (gewone) cliëntenraden tot een “spek-en-bonen-status” te reduceren indien er een centrale cliëntenraad is. Dat is vaak het geval bij grote instellingen zoals Philadelphia, Ipse De Bruggen e.d.). Wij hopen dat dit soort zaken – naast het advies- en instemmingsrecht - bij de behandeling van de nieuwe wet medezeggenschap in 2016 de aandacht krijgen die zij verdienen.
 
Rechten van gehandicapten
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met het plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Zie voor meer bijzonderheden de website van de rijksoverheid
 
Dood door schuld bij Bartimeus?
Bij zorginstelling Bartimeus heeft zich een sterfgeval voorgedaan waarbij een aan hun zorg toevertrouwde doofblinde vrouw na een badincident is overleden. Bartimeus is van oordeel dat de cliënte uiteindelijk aan een virale infectie is gestorven (en niet aan de gevolgen van het badincident). De familie vecht dat aan en wijst op de bezuinigingen als vermoedelijke oorzaak (te weinig en onvoldoende competent personeel). De inspectie neemt de klacht niet serieus en laat Bartimeus te veel ruimte om de zaak zelf te onderzoeken. De politie weet er geen raad mee en lijkt de zaak in de doofpot te willen stoppen. Lees verder bij Ervaringen.
 
Onnatuurlijke dood cliënt: werk voor de strafrechter?
Het komt soms voor dat er bij het overlijden van een cliënt vermoedens bestaan van een niet-natuurlijke dood. Áls dat al wordt onderzocht, dan stemt de inspectie er vaak mee in dat de zorginstelling waar de betreffende cliënt woonde, dat onderzoek zèlf uitvoert. Dan is de kans uiteraard groot dat familie en strafrechter om de tuin worden geleid. Een groep familieleden die bij ons melding heeft gemaakt van misstanden in de vg-zorg, probeert nu om bij het bestaan van voornoemde vermoedens de kans op strafrechtelijke vervolging te vergoten. Dan is het natuurlijk van belang dat er meer van dit soort gevallen bijeen gebracht worden. Indien u de overtuiging hebt dat er in uw omgeving  waarschijnlijk sprake is van het overlijden van een cliënt door een niet natuurlijke oorzaak, dan kunt u dat direct ter kennis brengen van de groep mensen die zich hiermee bezig houdt. Het e-mailadres is:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Rechter dwingt zorginstelling medezeggenschapsregels in acht te nemen
Het gerechtshof in Den Bosch heeft in een rechtszaak tussen Lunet zorg en twee cliëntvertegenwoordigingsraden geoordeeld dat Lunet zorg beide raden per direct als volwaardige cliëntenraden moet erkennen. Dit betekent dat beide raden nu alsnog alle wettelijke medezeggenschapsrechten en bevoegdheden, zoals adviesrecht en informatierecht, kunnen uitoefenen.

Het feit dat Lunet zorg clusterraden en een centrale cliëntenraad heeft ingesteld maakt daarbij geen verschil. Ook de manier waarop binnen Lunet zorg leiding wordt gegeven is niet relevant. Om aan de wet te voldoen, moet medezeggenschap steeds van onderaf worden georganiseerd, aldus de rechter. Dit houdt in dat alle rechten en bevoegdheden aan de lokale cliëntenraden moeten worden gegeven, dus daar waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend.

De uitspraak betekent ook dat het begrip "zorginstelling" juridisch gezien ook van toepassing is op lokale eenheden van eenzelfde zorgorganisatie. Lees het hierover verzonden persbericht hier

 
Klokkenluiders praten mee over nieuw plan van aanpak vg-zorg
Tijdens het kamerdebat van 8 april jl. over de zorgkwaliteit heeft staatssecrearis Van Rijn bij herhaling toegezegd onze stichting aktief te zullen betrekken bij het opstellen van een plan van aanpak voor de verbetering van de kwaliteit van de vg-zorg. Het hem en de kamer in december aangeboden zwartboek (elders te lezen op deze site) hebben daarbij een doorslaggevende rol gespeeld. Onze stichting is inmiddels uitgenodigd gesprekspartners voor het overleg hierover aan te wijzen. Lees verder in Zorgvisie of kijk het kamerdebat terug
 
Uitvoerige brief van staatssecretaris n.a.v. zwartboek
Het zwartboek dat wij in december aan de commissie VWS van de Tweede Kamer en aan de staatssecretaris hebben aangeboden (zie onze eerdere berichtgeving hierover) is voor de staatssecretaris aanleiding geweest een omvangrijke brief te sturen naar de Commissie VWS. De belangrijkste elementen van het zwartboek passeren de revue en er wordt in meegedeeld dat de Klokkenluiders betrokken zullen worden bij bespreking van mogelijke verbeteringen in de gehandicaptenzorg. Ter voorbereiding van die bespreking zijn inmiddels concrete stappen genomen. Over de voortgang daarvan zullen wij op deze site berichten. Lees de brief hier.
 
Meldpunt zorgfraude
Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben een programma gelanceerd voor de aanpak van fouten en fraude in de zorg. Belangrijke elementen uit dit programma zijn: één centraal meldpunt voor zorgfraude, grotere capaciteit van het Openbaar Ministerie, duidelijke en fraudebestendige regels, afspraken over correct declareren bij zorgaanbieders, gezamenlijk fraudeonderzoek door zorgverzekeraars, en aanscherping van de Wet toelating zorginstellingen.
Wij zijn  daar blij mee en zullen het kritisch blijven volgen. Er zijn nl al meer van die plannen geweest. Zie voor meer bijzonderheden: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/27/schippers-en-van-rijn-lanceren-programma-aanpak-fouten-en-fraude-in-de-zorg.html
 
Miljoenen aan zorggeld verdampt bij Philadelphia
Door "vreemd te gaan" in de onroerendgoed-sector heeft zorginstelling Philadelphia zich een strop van meerdere miljoenen op de hals gehaald (beter: om de hals), zo meldde het Financieel Dagblad zaterdag 17 januari. Lees hier meer over dit stuk wanbeleid
Sterk verwaarloosde zorg en onhygiënische toestanden in Hilversumse zorginstelling
Bij zorginstelling Ascensio in Hilversum heeft de inspectie onacceptabele ondermaatse zorg en zeer onhygiënische omstandigheden aangetroffen. De inspectie noch de gemeente Hilversum zijn er tot nog toe in geslaagd de zorg aan een andere instelling over te dragen. Lees hier het hele verhaal uit Trouw van 9 januari 2015

Zwartboek gereed, meldingen gaan door!

Na aanbieding van ons zwartboek een de Tweede Kamer zijn de meldingen gewoon doorgegaan. Onder Ervaringen treft u weer een aantal samenvattingen van recente meldingen
Onder "Ervaringen" leest u over de droevige ervaringen van een vader met de zorg voor zijn zoon bij een zorginstelling in Zeeland. De wijze waarop de inspectie deze kwestie behandelt geeft te denken (lees hier verder) en bevestigt eerdere melingen.

College voor de Rechten van de Mens over zwartboek

Het College voor de Rechten van de Mens doet op zijn website uitvoerig verslag van ons onlangs uitgebrachte zwartboek. Lees het hier: http://www.mensenrechten.nl/toegelicht/misstanden-de-zorg

Zwartboek aan Tweede Kamercommissie VWS aangeboden
ZwartboekJose
Op 9 december jl. heeft onze voorzitter, Egbert Schroten, het zeer onlangs gereed gekomen zwartboek over misstanden in de zorg voor verstandelijk gehandicapten aangeboden aan de vaste commissie VWS van de Tweede kamer (foto). De eerste reacties waren buitengewoon positief. Binnenkort volgt een gesprek tussen ons bestuur en staatssecretaris van Rijn over de door ons gedane aanbevelingen (die zijn samengevat op blz 39 van het zwartboek, hier te lezen)

 
Instelling snijdt riemen uit andermans leder.
Moeder van gehandicapte zoon beklaagt zich over (veel te hoge) rekeningen voor waskosten en begeleidingszorg (waarvoor de zorginstelling al een awbz-vergoeding ontvangt) Lees haar door KLVG opgetekende relaas hier
 
Onterechte bezuiniging op behandeling autisme + vg  Cliënten met autisme (een psychiatrische aandoening) en daarbij een verstandelijke beperking zijn met hun dubbele handicap aangewezen op specialistische behandeling en begeleiding. De bezorgdheid van een moeder over de manier waarop deze behandeling nu versimpeld wordt (beleidsmakers menen dat dit type cliënten wel behandeld kunnen worden zoals alle mensen met een verstandelijke beperking) leest u hier 
 
WZH? Aan geld geen gebrek! De problemen bij ouderen-zorginstelling WZH (zie bericht hieronder) lijken zo op het eerste gezicht het gevolg te zijn van inzet van te weinig en te laag gekwalificeerd personeel. Met dat argument lijkt de leek in deze tijden van bezuinigingen al gauw overruled te worden. Maar de bestuurders en de Raad van Toezicht van WZH kunnen daar niet mee wegkomen. Als we het Jaarverslag 2013 er op naslaan lezen we o.m. dat het jaar 2013 financieel bezien een goed jaar was voor WZH: het resultaat over 2013 was met € 2.814.000 ruim 11% beter dan dat over 2012. Tevens verbeterde de financiële positie van WZH in 2013 ten opzichte van 2012. Dat komt onder meer tot uitdrukking in een verbeterde liquiditeit. Het eigen vermogen steeg van 27,6 miljoen in 2012 naar 30,4 miljoen in 2013. Met zo’n stijging van 2,8 miljoen zou je minstens 42 extra full-timers kunnen aanstellen. Als de schuld van de huidige probleem al in Den Haag gezocht moet worden - wat zorgbestuurders graag doen - dan in ieder geval niet in de budgettaire sfeer maar in die van de tekortschietende regelgeving en controles.  P.S. mevrouw Dupuis  krijgt als voorzitter van de Raad van Toezicht van WZH jaarlijks 12.000 euro – los van haar pensioen, eerste kamerlidmaatschap en voorzitterschap van  VGN  
 
Raad van Toezicht WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) ontkent slechte zorg voor bejaarden De vader van staatssecretaris Van Rijn beschuldigde zeer onlangs zorginstelling WZH van dramatisch slechte zorg voor zijn dementerende vrouw (de moeder van de staatssecretaris dus). De klacht van Van Rijn sr. werd van alle kanten bevestigd en in de media besproken en becommentarieerd. De voorzitter van de Raad van Toezicht van WZH, mevrouw Heleen Dupuis, haastte zich geschrokken om de beschuldiging aan het adres van WZH te ontkennen: ''Het gaat om beelden in plaats van feiten'' sprak zij cryptisch in praatprogramma Pauw. “Oh nee, dan is het goed” hoopte zij kennelijk dat wij in koor zouden roepen. Mevrouw Dupuis was hoogleraar ethiek (dat is de wetenschap die de criteria bestudeert om moreel goed en fout handelen mee te kunnen beoordelen) en is thans onder meer voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Nu ja, zo iemand zal toch wel weten waarover zij praat? Of zou beamen van het verwijt van Van Rijn sr. tevens bekennen zijn van falend toezicht? Kijk hier het praatprogramma Pauw terug

Philadelphia laat ca 500 gehandicapten aan hun lot over
Onderhandelen met 150 gemeenten over het zorgbudget van ca 500 verstandelijk gehandicapten in het kader van de WMO vindt zorginstelling Philadelphia te veel werk (en levert vermoedelijk minder op dan de cliënten die krachtens de wet langdurige zorg intramuraal worden verzorgd). Het verzorgen van gehandicapten is mooi maar geld verdienen is beter, zullen ze bij Philadelphia denken. Want zorgplicht heeft die instelling niet. Die ligt voor die 500 cliënten bij de gemeenten, die op hun beurt natuurlijk weer niets te maken (willen) hebben met de "aandoenlijke" philadelphiaanse zorgfilosofie: "Wij doen ons werk vanuit een christelijke visie. Met hart en ziel, elke dag weer" (website Philadelphia). "Maar al te goed is buurmans (lees: de gemeenten) gek" is vermoedelijk de visie van de Philadelphia-bestuurders. Lees voor verdere details over het beleid van Philadephia in deze kwestie een artikel uit NRC Handelsblad van 26 september.

Rapport Borstlap bevestigt alle eerdere bange vermoedens over NZa
Na verscheidene zeer negatieve berichten over "zorgwaakhond" NZa (zie verderop op deze pagina) is nu dan een rapport verschenen van een door de minister ingestelde onderzoekscommissie onder voorzitterschap van Raad van Statelid Hans Borstlap. De uitkomsten zijn ontluisterend. De wijze waarop NZa met klokkenluider Arthur Gotlieb is omgegaan en het personeelsbeleid in het algemeen vindt de commissie verwijtbaar onder de maat. En voorts is de commissie van oordeel dat de NZa niet onafhankelijk is en te veel aan de leiband van het ministerie loopt. Daardoor zijn regelgeving en controle op naleving van de regels feitelijk in één hand, wat onaanvaardbaar is. De commissie doet aanbevelingen over verregaande reorganisaties bij de NZa en de verhouding tussen NZa en het ministerie. Het volledige rapport van de commissie is hier te lezen. Een samenvatting en een journalistiek commentaar in NRC Handelsblad van 1 september vindt u hier.

"Professionele" bewindvoerder ter zijde geschoven
Stichting De Bronn (www.bronn.nu) beheert de financiën en is vaak bewindvoerder van kwetsbare mensen – zoals verstandelijk gehandicapten - die hun eigen financiën niet kunnen beheren. Wegens wanbeheer heeft de rechtbank een groot aantal dossiers bij de stichting weggehaald. De stichting wordt o.m. verweten toeslagen en bijzondere bijstand niet tijdig te hebben aangevraagd en kosten te hebben betaald (van de rekening van onder bewindvoering gestelden) die niet betaald moesten worden; andere rekeningen werden ten onrechte niet betaald. De zaak is zeer omvangrijk (668 dossiers) maar kan zeer vermoedelijk niet als fraude worden aangemerkt maar wel als wanbeheer. Klokkenluidersvg vraagt zich ook hier weer af: Raad van Toezicht, waar was u? Lees het artikel hierover in Trouw van 18 augustus hier

Lopend onderzoek toont: vaak onterechte rekeningen
Onder de meldingen die bij Klokkenluiders vg binnenkomen zijn er verscheidene die betrekking hebben op het in rekening brengen van onderdelen van dagelijkse zorg die door de zorginstelling uit het reguliere budget betaald behoren te worden. Dan kan gedacht worden aan kosten voor de pedicure, voor het wassen van handdoeken, voor de begeleiding bij uitstapjes. Maar ook zien we dat er soms betaald moet worden voor busritten die nooit gemaakt zijn. Een van de vele misstanden die hun plaats zullen krijgen in ons vervolg-zwartboek, komend najaar.

Commissie voor de Mensenrechten vermeldt activiteiten Klokkenluiders vg
In zijn jaarlijkse rapportage van 2013 memoreert de Commissie voor de Mensenrechten nadrukkelijk het meldpunt van Klokkenluiders vg en het aan de Tweede Kamer aangeboden (voorlopige) zwartboek alsmede de naar aanleiding daarvan gevoerde discussie in de volksvertegenwoordiging.

Zorginstellingen potten miljarden op
Accountantskantoor BDO heeft vastgesteld dat talloze zorginstellingen in de gehandicapten- en thuiszorgsector vele honderden miljoenen oppotten om te gebruiken voor te verwachten ontslagregelingen. Dat aan cliënten toekomende geld wordt nu dus onttrokken aan de zorg. Het is moeilijk voor te stellen dat de zorgkwaliteit daar niet onder lijdt, ook al ontkent brancheorganisatie Actiz dat.

Christelijke zorginstelling "Zout" in Katwijk verdacht van fraude met pgb'n"
Woensdag 25 juni zijn opsporingsambtenaren bij "Zout" binnengevallen. Het OM vermoedt dat het om een miljoenen-fraude gaat. Lees hier het artikel uit het Leidsch Dagblad van 26 juni

Ongedierte in een gammele keukenkast": Nogmaals NZa
NRC-journalist Jan Kuitenbrouwer laat in NRC Handelsblad van 19 juni weinig heel van de handel en wandel van NZa. Hij noemt het "een gammele keukenkast vol kieren en gaten, waarin ongedierte en bederf vrij spel hadden". En verderop: "Bij NZa werken mensen die zelfs met de eerste beginselen van wetshandhaving onbekend zijn" Lees hier verder.

Twijfels over integriteit van NZa
Na de debacle met ernstige privacy-schendingen bij NZa, blijkt er thans sprake van onacceptabele steekpenning-achtige praktijken bij de top van de "zorgwaakhond". In september nog gaf minister Schippers NZa opdracht zorgfraude te onderzoeken. Het lijkt er nu op dat zij de vos gevraagd heeft om het kippenhok te bewaken. Dit meldde NRC Handelsblad 14 juni. Lees hier het artikel op hun website

 

 

Philadelphia lijdt 15 miljoen verlies

Philadelphia lijdt 15 miljoen verlies en moet 900 mensen ontslaan Lees hier verder

 

Thomashuizen vallen van hun voetstuk

Het eerste Thomashuis was een ideale zorgvorm in de vg-sector: kleinschalig, en (daarmee) een benadering van de normale gezinssituatie. Maar gaandeweg zijn er zo'n 130 van die Thomashuizen opgetuigd en die maken allemaal deel uit van dezelfde overkoepelende organisatie. Daardoor beginnen de voordelen te vervagen en doemen dezelfde problemen op als vaak het geval is bij grootschalige zorginstellingen.
De Volkskrant deed er onderzoek naar en doet daar uitvoerig verslag van in de krant van 31 mei j.l. Lees het hier.

 

Zes verdachten aangehouden voor stelselmatige PGB fraude

//www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@162723/zes-verdachten/" data-mce-href="http://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@162723/zes-verdachten/">Lees hier het artikel van het Openbaar Minsterie

 

Zorgkantoren doen te weinig tegen fraude in de zorg

Zorgkantoren moeten (o.m.) toezien op de juiste besteding van AWBZ-middelen. Tegen het overheidsbeleid om de controle op de besteding van publiek geld in handen te leggen van private partijen (de zorgverzekeraars) hebben wij al vaker onze twijfels uitgesproken. Onlangs is opnieuw gebleken dat die instanties hun werk niet goed doen. Lees hier verder

 Community care: een bedenkelijke politieke schaamlap
In het Nederlands Juristenblad van 28 februari 2014 hekelt Marijke Malsch het politiek-maatschappelijke opportunisme met betrekking tot de visie op de omgang met verstandelijk gehandicapten. Op het oog verheffende begrippen als “community care” , “zelfbeschikking” en “integratie in de samenleving” moeten de achterliggende politieke werkelijkheid (ontmantelen van instellingsterreinen, verkoop van dure grond aan projectontwikkelaars, doorschuiven van zorgkosten naar familie en buren) verhullen. Klokkenluiders vg onderschrijft Malsch’ analyse van harte. Lees hier het hele artikel.

 Upcoding wordt aangepakt

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft 26 zorginstellingen onder verscherpt toezicht geplaatst wegens "upcoding". Als de zorgzwaarte groter wordt voorgesteld dan in feite het geval is – en er dus ten onrechte te veel geld bij de zorginstelling binnenkomt – dan spreekt men van upcoding, een vorm van zorgfraude.

Het verscherpte toezicht geldt voor acht instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, één in de gehandicaptenzorg en zeventien in de verpleging en verzorging. De instellingen moeten hun zorgadvies nu eerst voorleggen aan het CIZ. Het verbaast ons dat dat niet standaard altijd al het geval is.

Het is de eerste keer dat er zorginstellingen onder verscherpt toezicht worden gesteld van het CIZ. De maatregel is het gevolg van de strengere aanpak die staatssecretaris Van Rijn aan het einde van vorig jaar aankondigde. Uit onderzoek bleek toen dat zorginstellingen vaak zwaardere zorg indiceren dan volgens de regels nodig is. Lees hier (http://www.ciz.nl/actueel/eerste-resultaten-verscherpt-toezicht-ciz-taakmandaat) het bericht dat CIZ op zijn website plaatste.

 

Fraude met AWBZ-geld: een sociaal-maatschappelijk gezwel
Opnieuw – en vermoedelijk helaas niet voor het laatst – moeten wij berichten over ernstige fraude met zorggelden. Zorgverzekeraar CZ (concessiehouder van zorgkantoren in met name Brabant, Zeeland en Limburg) heeft voor 5,3 miljoen euro aan PGB-fraude aan het licht gebracht. Omdat er naast CZ nog een groot aantal andere zorgverzekeraars zijn, moet worden aangenomen dat de landelijke PGB-fraude veel groter is. Lees hier de berichtgeving over het CZ-onderzoek in Trouw van 13 januari 2014.
Volgens zowel CZ alsook het CIZ (de instantie die de zorgzwaarte vaststelt en daarmee indirect het zorgbudget voor een cliënt) zou deze vorm van fraude hoofdzakelijk beperkt blijven tot PGB’n en zich niet of in veel mindere mate voordoen bij zogeheten zorg in natura (dan gaat het geld rechtstreeks naar de zorginstelling). Van dat oordeel distantiëren wij ons nadrukkelijk. De suggestie wordt nl. gewekt dat zorgfraude voornamelijk een kwestie is van sjoemelende particulieren en dubieuze zorgbemiddelingskantoortjes. Onze indruk is dat veel gevestigde zorginstellingen net zo goed hun partijtje meeblazen in het fraudeorkest. Klokkenluiders vg doet daar – samen met een aantal geestverwante partners – onderzoek naar. In de loop van 2014 zullen wij hierover rapporteren.
 
Wonen in de wijk? Doorgaans een verkeerde keuze
Zoals al vaker is aangetoond, is de aanname dat buurtbewoners wel beschikbaar zijn voor hulp aan en sociale contacten met in hun wijk woonachtige verstandelijk gehandicapten, een illusie. Een illusie die graag door beleidsmakers en zorgbestuurders die streven naar het uiteindelijk sluiten van terreinen van zorginstellingen, wordt verdedigd. De landgoed-achtige zorginstellingen zijn bijna altijd gelegen op dure en voor particuliere woningbouw zeer gewilde grond. Kassa!
Andermaal is nu aangetoond dat buurtbewoners "niets hebben" met verstandelijk gehandicapten. Femmianne Bredewold deed er uitvoerig onderzoek naar. Lees hier het interview met haar in NRC Handelsblad van 9 januari
 
In de steek gelaten door zorginstellingen
Het hebben van een kind/familielid met een beperking valt niet mee, maar het omgaan met instanties als zorginstellingen en zorgkantoren is mogelijk soms een even grote opgave. Zo blijkt uit het verhaal van een moeder van twee kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Het zorgkantoor kan en moet een belangrijke rol spelen in het vinden van passende zorg, maar doet dit niet altijd blijkbaar. Wie spreekt fout handelende zorginstellingen nu eigenlijk aan? Waarom wordt aan een gegrond verklaarde klacht geen logisch gevolg gegeven? Het wordt tijd dat hier duidelijke regels over komen.

Dit artikel hoort bij het ervaringsverhaal elders op deze website (casus 4: Gesol met cliënt op Leekerweide) en het rapport van De Nationale Ombudsman
http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/136?aresult=13

 
Betere klachtenafhandeling? Wij houden twijfels
Vanaf 1 juli 2014 kunnen cliënten en hun families terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) voor adviezen en bgeleiding als zij klachten hebben over de kwaliteit van zorg. Dat meldt minister Schippers op haar website.
Een goede zaak, althans op het eerste gezicht. Want uiteindelijk blijft ook de minister het standpunt "slager mag zijn eigen vlees keuren" steunen met haar toevoeging 'Zorginstellingen zijn en blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten.'
 
Zorg? Nee, van kwaad naar erger
Pam Hageraats, de geadopteerde gehandicapte dochter van tropenarts/revalidatiearts Cees Hageraats, had een hersenbeschadiging die thuis geen probleem was. Nadat zij
uit huis was geplaatst strompelde Pam van de ene zorg-wanprestatie naar de volgende.
Onvoldoende zorg leidde door voordien niet bestaande automutilatie tot meerdere nekhernia's met een hoge dwarslaesie. Deze meervoudig gehandicapte jonge vrouw is
daardoor in een rolstoel terecht gekomen. Over zorg gesproken! Na een juridische martelgang (132 processen!) over ten onrechte niet toegewezen zorgbudgetten en
voorzieningen, het dysfunctioneren van het CIZ, het Zorgkantoor Noord Holland Noord, de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep alsmede artsen die daar hun werk niet
goed deden, zijn de Hageraats ten einde raad. Bericht van VWS: 'ga maar in bezwaar'.  Lees het hele verhaal
 
Miljoenenfraude met zorggeld
De directie opsporing van de inspectie Sociale Zaken- en Werkgelegenheid heeft deze week de directeur van een zorgbureau uit Hengelo aangehouden op verdenking van stelselmatige fraude met geld dat is bestemd voor het verlenen van zorg. Hetvermoeden is dat een groot aantal cliënten van dat bureau de juiste zorg isonthouden. //www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@161853/aanhouding-onderzoek/" data-mce-href="http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@161853/aanhouding-onderzoek/">Lees hier verder

 

Niet alleen Klokkenluiders vg signaleert fraude en seksueel misbruik 

NRC Handelsblad van resp 5 en 8 november doet verslag van seksueel misbruik en van zorgfraude met PGB'n. Hoort u het ook eens van een ander. Lees de berichten hier

 

 

Absurde verschillen in overhead worden aangepakt
Bestuurders van zorginstellingen hebben de vrijheid om van het hun toegewezen zorgbudget een door henzelf te bepalen bedrag voor non-zorgkosten in te houden Dan kan bv. gedacht worden aan het salaris van de tuinman en dat van de directeur. Sommige instellingen doen het met zo'n 5 à 10% maar andere hebben aan 25% nog niet genoeg. Die vrijheid van handelen om met publiek geld om te gaan zal nu door de staatssecretaris aan banden worden gelegd.Het initiatief hiervoor komt van kamerlid Otwin van Dijk. Bravo! Nu maar goed opletten of het echt gaat gebeuren en hoe streng de regels zullen zijn.
Lees hier het artikel in Trouw van 31 oktober jl.

Regionale pers over Klokkenluiders vg

Naar aanleiding van de aanbieding van ons zwartboek aan de tweede Kamer schreven verschillende regionale bladen (o.m. Leidsch Dagblad en Haarlems Dagblad) een lovend stuk over de Klokkenluiders vg. Wij blijven ons best doen.

Lees het hier

Veel nieuwe meldingen
Na de aanbieding van ons zwartboek en de publiciteit daar omheen stromen de nieuwe
meldingen binnen. Die zullen allemaal in de definitieve versie van ons zwartboek
worden verwerkt. Van de voortgang houden wij u op de hoogte.

Bestuur Klokkenluiders VG biedt eerste Zwartboek aan (oktober 2013)

Het bestuur van de stichting heeft bij monde van voorzitter Egbert Schroten op 29 oktober het voorlopige zwartboek Achter de façade aangeboden aan de vaste commissie VWS van de Tweede kamer. Het zwartboek doet verslag van de eerste 60 meldingen over misstanden in de vg-zorg die op de website van onze stichting zijn binnengekomen. De meldingen wijzen op het bestaan van een structureel probleem dat moet worden toegeschreven aan de zwijg- en verstopcultuur van zorginstellingen, slechte controle door zorgkantoren (op geld) en zorgkwaliteit (door IGZ),  achtsongelijkheid (tussen zorgverlener en cliënt) en slecht functioneren van Raden van Toezicht. Lees hier het hele zwartboek 

 

 •  Democratie en verstandelijke handicap

Mensen met een verstandelijke handicap behoren bij verkiezingen een oproep te ontvangen om te gaan stemmen. Dat gebeurt meestal wel hoewel de oproep lang niet altijd door zorgverleners in het postvakje van de cliënt wordt gestopt. Maar erger nog is het feit dat het wettelijk vertegenwoordigers niet is toegestaan samen met hun gehandicapte verwant het stemhokje binnen te gaan. Dat mag niet van de wet. En stemmen bij volmacht (door de wettelijk vertegenwoordiger) is alleen toegestaan als die in dezelfde gemeente woont als de cliënt. Op deze misstand werd ons dezer dagen gewezen door de moeder van een ernstig gehandicapte jongeman. Wij zullen deze kwestie onder de aandacht brengen van de landelijke politiek. En we zullen het opnemen in het volgende zwartboek.

 • Geen last van scrupules bij pgb-gebruik....en controle erop

De zorgkosten rijzen de pan uit, zo horen wij regelmatig. Wij vragen ons daarom af of exotische vakantiereizen (naar Azië of het Caraibisch gebied), en het kopen van tablets en andere dure cadeaus zich wel verdragen met een zorgvuldige omgang met publiek geld. Zorgkantoren en CIZ lijken er niet zo'n probleem mee te hebben. En dat bevestigt onze twijfels over het functioneren van die instanties. Lees hier een onthutsend relaas over pgb-gebruik in NRC-Handesblad van 21 oktober jl.

 • ZZP hoger dan nodig
“Upcoding” is een verhullende bestuursterm voor diefstal. Sommige zorginstellingen vragen voor bepaalde cliënten een indicatie (een zorgzwaartepakket) aan die hoger is (lees: meer geld in het laatje brengt) dan feitelijk nodig is. Deze vorm van zorgcriminaliteit neemt hand over hand toe en het is dan ook verheugend dat staatssecretaris Van Rhijn probeert daar nu een stokje voor te steken. Klokkenluiders VG heeft zelf ook al verscheidene gevallen van upcoding gesignaleerd. Lees ook het artikel op de website van de overheid.
 • Te vroeg gejuicht
Ongeveer zes weken geleden berichtten wij op deze site dat de Raad van Toezicht van Humanitas DMH de twee leden van de raad van bestuur had ontslagen "vanwege geldverspilling aan interimmers en adviseurs" 'Bravo!' riepen wij... vóór onze beurt, naar nu blijkt. Want de RvT onder voorzitterschap van de heer Luchtmeijer (in eerdere jobs twee keer ontslagen wegens fraude, zo lezen wij in de Volkskrant) probeerde de problemen op te lossen door het nog véél bonter te maken: na het ontslag van de twee bestuurders trok hij een interimmer aan die een ton per maand (!) kreeg. Voor dat bedrag kunnen zo'n 30 paar handen aan het bed worden aangesteld. Handen die het eigenlijke werk doen.  Godlof dat iemand de klok heeft geluid over deze misstand.
En de column van Youp van 't Hek in NRC van 21/9 over dit onderwerp.

 

Overige artikelen

 • Van iedere 3 instellingen voor gehandicaptenzorg voldoen er 2 niet aan de norm. lees hier het artikel in Het Parool
 • RvT Humanitas grijpt in: Bravo! Het bestuur is aan de dijk gezet vanwege geldverspilling aan interimmers en adviseurs. Lees het bericht op de website
 • Nieuwe ervaring op de website: Gesjoemel, fraude en machtsmisbruik
 • Villa Spijker van zorginstelling AMSTA wordt gesloten. Lees hier het oordeel van een ouder
 • Zorgbonzen ontvluchten 'waan van de dag' om zorginnovatie (??) te bedenken aan de Riviera. Artikel NRC dd. 6 juni 2013
 • Inspectie constateert diverse tekortkomingen bij vg-zorginstellingen. Lees hier het bericht
 • Eerste meldingen op deze website geven verontrustend beeld: tientallen meldingen over misstanden in de zorg kwamen in korte tijd binnen via deze website. Ze variëren van gesjoemel met indicaties, geschuif met zorggelden van bewoners naar "hogerop", gedwongen opsluiten op kamers 's nachts, groot verloop van personeel met direct effect op de kwaliteit van zorg, en het onder druk zetten van ouders/verwanten om hun kind naar huis te halen na het indienen van klachten. Lees verder
 • Minister lijkt zorgfraude toe te dekken: Lees artikel in NRC van 18 mei
 • Frauduleuze ophoging van indicaties in Brandpunt. Frauduleuze ophoging van indicaties door Brandpunt aan de kaak gesteld. Vermoedens en observaties van Klokkenluiders bevestigd. Lees het hele bericht op hun website
 • Raden van Toezicht niet onafhankelijk: Artikel Leidsch Dagblad 15 april 2013
 • Toezicht NZA op besteding zorggeld een flop: Artikel NRC 5 april 2013
 • Angst - Reactie op de zaak Roelie die in juli/augustus in het nieuws was: lees een persoonlijke reactie op deze zaak  hier
 •  Privé-geld van cliënten mag niet door de zorginstelling worden beheerd. Soms gebeurt dat tóch. Lees hier de regels, de (mogelijke) problemen en het standpunt van de regering en de politieke partijen
 • Kamervragen en antwoorden naar aanleiding van de start van deze website. Lees hier de brief van staatssecretaris van Rijn op kamervragen over de Klokkenluiders-website
 • Breed convenant tegen fraude in de zorg. Artikel op de website van de rijksoverheid
 • Inclusie Nederland leest VGN en haar leden de les. Lees het nieuwsartikel op hun site
 • Kabinet knipt clientenwet in 5 stukken.  Artikel van zorgvisie.nl
 • Klokkenluiders-website in Trouw en 'shame over Philapelphia'.  Lees hier het artikel
 • Zorgverzekeraars pakken fraude in zorg aan. Lees hier het artikel
 • Schaalvergroting brengt het slechtste in de mens naar boven. Een column van Bert Tichelaar in de NRC van 26 januari 2013

 • Zorgverzekeraars Nederland stelt m.b.t. de zorgtoewijzing uniforme regels op voor alle zorgkantoren. Klik hier voor het volledige document.

 • Bestuurders in de zorg vechten bij de rechter hun nieuwe salarisplafond aan. Artikel in NRC van 21 december 2012.
 • Klokkenluiders-vg melden verschillende vormen van fraude in de vg-sector in een brief aan leden van de Tweede kamer. Trouw wijdt er een artikel aan

 • De "affaire Brandon" lijkt geruisloos naar de achtergrond te verdwijnen. Kritiek van Klokkenluiders-vg op rapport van ministeriele commissie daarover lijkt genegeerd te worden.

 • Medezeggenschap van cliënten in de vg-sector lijkt verder te worden uitgekleed. Lees concept-wetstekst en commentaar daarop van onze stichting
 
 
LeekZorgfraude en de wet
Fraude in de zorg is een gevolg van onvoldoende en foute controle op zowel de toewijzing van zorgbudgetten door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als op de correcte besteding ervan door de zorgkantoren. Het CIZ is gemakzuchtig terwijl de zorgkantoren wel iets "anders aan hun hoofd hebben" . De kat (fraudeurs) wordt door de overheidsregels op het spek (AWBZ-pot) gebonden. Vandaag (6 augustus) lezen wij dat twee vrouwen en een man zijn opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB's). Volgens het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) is er voor ongeveer 2 miljoen euro fraude gepleegd door de drie, een vrouw van 27 uit Rotterdam en een vrouw en man van 52 en 53 uit Eindhoven. Bingo!

De 52-jarige vrouw is de voorzitter van een stichting in Zuidoost-Brabant voor opvang en ondersteuning van jongeren uit minderheden. Justitie denkt dat deze vrouw al sinds 2007 kwetsbare personen benaderde. Ze bood hun hulp aan om een PGB aan te vragen. De verdachten regelden vervolgens alles. Justitie denkt dat een groot deel van het geld bij de verdachten zelf terecht is gekomen.
Er zijn slechte mensen en dat moet bestraft worden maar het blijft natuurlijk dweilen met de kraan open als de overheid de regels rond de controle op toewijzing en besteding van AWBZ-geld niet anders gaat inrichten.

Stichting Klokkenluiders vg

erweide: wilsonbekwame clientenraad?
Leekerweide is een VG-instelling in Noord-Holland en bedient de regio West-Friesland. Men biedt begeleiding aan huis tot 24-uurszorg in deze regio en ondersteunt ruim 850 cliënten binnen de regio Medemblik/Hoorn/Enkhuizen. Op het instellingsterrein in Wognum wonen 144 cliënten.

Na een eerder probleem over de gedwongen verhuizing van cliënten van Leekerweide gloort een nieuwe kwestie aan de horizon. De directie heeft vorig jaar de zeggenschapsverhouding binnen de cliëntenraad aangepast: de meerderheid van de cliëntleden bestaat uit cliënten van Leekerweide (dus bewoners met een verstandelijke beperking). Dit betekent dat cliënten bij een eventuele stemming zich zullen moeten uitspreken over zaken zoals financiën, beleid, begroting, wonen, veiligheid , dagbesteding en dergelijke. Doordat de cliënten in de meerderheid zijn en allen stemrecht hebben, is het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking beslissingen nemen waar de andere leden van de cliëntenraad (zonder verstandelijke beperking!) tegen hebben gestemd. Zaken die voor de andere cliëntenraadsleden nl. ouders/wettelijk vertegenwoordiger zónder verstandelijke beperking, al vaak moeilijk te doorgronden worden nu ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan een cliënt met een verstandelijke beperking. De genomen besluiten kunnen en zullen verstrekkende gevolgen hebben voor alle cliënten en hun verwanten.

De vraag rijst natuurlijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De betreffende cliënten hebben allen een mentor of bewindvoerder, juist omdat er ooit bedacht is dat deze mensen wilsonbekwaam zijn (zie art. 465 boek 7 B.W.). Hoe kunnen zij dan wel beslissen over zulke belangrijke zaken bij een instelling als Leekerweide? Zijn zij dan plots niet meer wilsonbekwaam? Het is goed als cliënten zeggenschap hebben over hun eigen leven, dat staat buiten kijf. Dat moet dan wel gaan om zaken als keuze in dagbesteding, wonen, groepsgelden etc. De cliënten die stemrecht hebben in de cliëntenraad hebben een wettelijk vertegenwoordiger nodig om hun belangen te behartigen, dus dat houdt in dat zij niet de belangen van zichzelf en dus ook niet van andere cliënten kunnen behartigen.

 
Zorgkantoor VGZ Alkmaar volgt eigen procedures niet (juni 2013)
Het ervaringsverhaal op deze website over de onterechte afwijzing door Leekerweide heeft nog een vervolg gekregen. Ouders hebben een klacht ingediend bij De Nationale Ombudsman tegen het VGZ Zorgkantoor Alkmaar: zij vonden dat dit zorgkantoor zich onvoldoende had ingespannen om hun zoon te plaatsen bij Leekerweide. Deze klacht is gegrond verklaard 'wegens schending van het vereiste van betrouwbaarheid'. Het zorgkantoor heeft, nadat Leekerweide zich niet aan de procedure zorgweigering had gehouden, ook de eigen procedures rond zorgweigering niet gevolgd: een zorgkantoor heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de zorgweigering maar heeft daarvan geen gebruik gemaakt waardoor Leekerweide de vrijheid had om zonder kritische toetsing door het zorgkantoor de zorg onterecht te weigeren. De vraag rijst natuurlijk of Leekerweide de onterechte weigering zal toegeven en deze alsnog uit het dossier van hun zoon zal verwijderen: ouders melden bij het vinden van een plek voor hun zoon veel last te hebben gehad van deze onterechte weigering omdat hun zoon bij het eerlijk vermelden hiervan in eerste telefonische contacten met zorginstellingen al bij voorbaat werd geweigerd. Het is met dit rapport duidelijk dat het zorgkantoor een duidelijke taak heeft zorginstellingen aan te spreken op dit soort fouten en hun beslissingsbevoegdheden hierin te gebruiken.
 
In de zorg moet de markt een toontje lager zingen:
 
Zorgverleners en zorgvragers (de cliënten dus) hebben elkaar nodig zoals de KLM haar passagiers en de bakker z'n klanten. Maar het verschil tussen zorgaanbieders enerzijds en de bakker en de KLM anderzijds is dat eerstgenoemden op voorhand van hun inkomsten zijn verzekerd - of ze nu hun best doen of niet – en laatstgenoemden voortdurend bezig moeten zijn om het hun klanten naar de zin te maken. En dat is ook precies de belangrijkste reden waarom marktwerking voor de zorgsector niet (gehandicapten- en bejaardenzorg) of minder (ziekenhuizen) geschikt is.
De politiek (van links tot rechts) heeft ooit – gebiologeerd door de privatiseringsfilosofie - besloten om vele diensten van algemeen nut (openbaar vervoer, energieproductie en –levering, sociale woningbouw, postbezorging, telecommunicatie, gezondheidszorg, onderwijs en zo meer) over te hevelen naar private of semi-private partijen. Daarmee verschoof het doel van die organisaties van het zo goed en goedkoop mogelijk dienen van de behoeften van burgers – en aldus door diezelfde burgers via de politiek gecontroleerd - naar zo veel mogelijk winst maken en zoveel mogelijk verdienen – door zichzelf of een ongemotiveerde partij gecontroleerd. Dit alles onder eindverantwoordelijkheid van incompetente en aan niemand verantwoording afleggende Raden van Toezicht. Fraude en mismanagement tieren welig: het is immers goed riemen snijden uit andermans leder (publiek geld). Het resultaat is bekend: affaire Vestia, problemen op het spoor, slechte service van de posterijen, vele kwesties in ziekenhuizen, mismanagement in de gehandicapten- en ouderenzorg, aberraties in het onderwijs, absurde salarissen van het management (dat voordien naar ieders tevredenheid volgens normale ambtelijke schalen werd uitbetaald). Er gaat geen maand voorbij zonder dat we via tv-programma's als Brandpunt en Zembla "getracteerd" worden op weer een schandaal in de "private nutssector".
In de zorg voor verstandelijk gehandicapten (kortweg vg) gaat per jaar zo'n 7 miljard euro om. Dat is geld van ons allemaal. Streng toezicht op de besteding ervan behoort dus in handen te liggen van de volksvertegenwoordiging, zou je zo zeggen. Nou, formeel is dat zo maar feitelijk is die taak (tegen betaling!) opgedragen aan de zorgkantoren En dat zijn op hun beurt weer afdelingen van de grote verzekeringsmaatschappijen. Die hebben als belangrijkste doel: geld verdienen. En dat wordt niet méér als ze die taak (doorsluizen van AWBZ-middelen en toezien op de juiste besteding daarvan) goed uitvoeren. Kortom: de Tweede Kamer heeft de controle op de besteding van publiek geld in handen gelegd van private partijen die geen groot belang hebben bij het gewetensvol uitvoeren van die taak.
Voeg daar het slecht of niet functioneren van Raden van Toezicht aan toe en we hebben een situatie waarin bestuurders van zorginstellingen een ongekende manoeuvreerruimte hebben om met de hun ter beschikking gestelde publieke middelen naar eigen goeddunken te handelen. Het moet al heel erg de spuigaten uitlopen voordat een controlerende instantie hen tot de orde roept, doorgaans pas als de kwestie in de media is aangekaart. Zo kan een instellingsdirectie van het totale binnenkomende zorgbudget zelf bepalen hoeveel daarvan als overhead (het bedrag dat niet aan zorg maar aan andere kostencomponenten wordt besteed) wordt ingehouden. De ene instelling doet het met 15%, de andere heeft daar wel 30% voor nodig). Bedenk wel: dat is gewoon binnen de regels. Als je politici hiermee confronteert is hun reactie doorgaans: "het hoort niet maar het mag wel". En zo is het, gek genoeg! Tegen deze zelfde achtergrond kan men ook vraagtekens plaatsen bij het oppotten van zorggelden ten gunste van het eigen vermogen. Dan gaat het vaak om miljoenen. Een andere ongehoordheid is dat de instellingbestuurder de vrijheid heeft om van de zorggelden die hij ontvangt een absurd hoog bedrag in te houden om de contributie te betalen van zijn belangenorganisatie. Let wel: de belangen van de instelling, niet die van de cliënten. Grote instellingen zoals Philadelphia, Ipse de Bruggen en 's-Heeren Loo betalen jaarlijks ieder ca 500.000 euro aan contributie. Dat is dus geld dat aan het zorgbudget wordt onttrokken zonder dat daarvoor een wettelijke basis bestaat. Denk niet dat er een vergelijkbaar bedrag naar de belangenbehartigers van de cliënten gaat. Die moeten met kleine subsidies en minimale lidmaatschapsbijdragen (25 euro per jaar per lid) de eindjes aan elkaar knopen. Over machtsongelijkheid gesproken. Het betekent echter wel dat de organisatie die de belangen van de gehandicapten-zorgverleners behartigt (VGN), over een riant jaarbudget beschikt waarmee topjuristen kunnen worden ingehuurd die, al lobbyend in het Haagse, de regels naar hun hand proberen te zetten, zoals op dit moment weer dreigt te gaan gebeuren met de herziening van de wet die de medezeggenschap van cliënten regelt (de WCZ).
Essentieel in dit hele verhaal is dat de politiek (die maakt de wetten en regelt het toezicht en de handhaving, die zet het toneel klaar waarop dit alles kan gebeuren) te veel controlerende macht over de besteding van publieke middelen uit handen heeft gegeven. Het wordt tijd dat dat wordt terug gedraaid. Dat kan alleen als de touwtjes van de wettelijke regelgeving strakker worden aangetrokken en de vrijheid van handelen van zorgverleners aan banden wordt gelegd. En het moet er ook toe leiden dat de zwakke partijen in dit krachtenveld (de gehandicapten en bejaarden) wettelijk beter beschermd worden, onder meer door acceptabele medezeggenschapsregels en fatsoenlijk klachtenrecht.
Wij – Klokkenluiders vg – proberen ons bescheiden steentje aan die ommekeer in beleid bij te dragen.